Your current location :

Home >

Môi trường

Product Category
Môi trường

Thực hành môi trường tốt luôn luôn là một xem xét chính trong sự phát triển của Kingway. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ rừng. Chúng tôi tuân theo một quy tắc nghiêm ngặt môi trường và sức khỏe thực hành và điều kiện. Các mã được giám sát liên tục của nội bộ quản lý giá, bao gồm các đại diện từ mọi lĩnh vực của các kinh doanh.

Của Kingway tùy chỉnh cần/tái sử dụng tiện nghi cung cấp một hiệu quả cao Dịch vụ cho khách hàng-bộ sưu tập, qua kiểm tra và phân loại, cho reintroduction trong chuỗi cung ứng.